MATEŘSKÁ ŠKOLA SKŘIVÁNEK
ÚSTÍ NAD LABEM, STŘÍBRNICKÉ NIVY 2429/6
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Aktuální články

Rubriky

Odkazy

Zápis pro ?kolní rok 2017/2018

Publikováno: 16.03.2017 Rubrika: Informace pro rodiče

Vá?ení rodi?e,

srde?n? Vás zveme spole?n? s Va?imi d?tmi k zápisu do na?í mate?ské ?koly.

Informace k elektronickému zápisu jsou k dispozici na stránkách :

https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Sb?r p?ihlá?ek (vlastní zápis) prob?hne v termínu :

15.05.2017 od 9.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod

16.05.2017 od 9.00 hod do 12.00 hod

Rodi?e, kte?í nemají mo?nost p?ístupu k internetu si mohou vyzvednout p?ihlá?ku v mate?ské ?kole v t?chto termínech :

20.04.2017 od 10.00 hod do 13.00 hod

03.05.2017 od 12.00 hod do 15.00 hod

Nezapome?te p?inést karti?ku zdravotního poji?t?ní dít?te.

Mo?nost seznámit se s podklady správního ?ízení p?ed vydáním rozhodnutí:

v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zkona ?. 500/2004 Sb., správní ?ád v platném zn?ní, Vás upozor?uji, ?e jako zákonný zástupce zastupující ú?astníka ?ízení, máte mo?nost je?t? p?ed vydáním rozhodnutí ve v?ci p?ijímacího ?ízení Va?eho dít?te do mate?ské ?koly Sk?ivánek, Ústí nad Labem, St?íbrnické Nivy 2429/6, p?ísp. org., se seznámit s podklady správního ?ízení a vyjád?it se k nim.

Seznámit a vyjád?it se k podklad?m rozhodnutí bude mo?né v kancelá?i ?editelky mate?ské ?koly Sk?ivánek dne :

19.05. 2017 od 10.00 hod do 12.00 hod

Upozorn?ní: Ú?astník ?ízení nebo jeho zástupce je povinen p?edlo?it na výzvu oprávn?né ú?ední osoby pr?kaz toto?nosti.

Pravd?podobný po?et volných míst pro zápis 2017/2018 : 25 d?tí