MATESK KOLA SKIVNEK
ST NAD LABEM, STBRNICK NIVY 2429/6
PSPVKOV ORGANIZACE

Aktuln lnky

Rubriky

Odkazy

Zamstnanci koly

Publikovno: 24.08.2016 Rubrika: Nae M

PEDAGOGIT  ZAMSTNANCI

Michaela Niklov zstupkyn editelky 1.tda - Motlci
rka Pikrylov uitelka 1.tda - Motlci
Bc. Jaroslava Sobotkov editelka koly 2.tda - Veliky
Dana Rittigov uitelka 2.tda - Veliky
Hana Mokriov uitelka 3.tda - Beruky
Bc. Lucie Chvojkov uitelka 3.tda - Beruky
Petra ivn uitelka 4.tda - melci
Kamila halov uitelka 4.tda - melci

Pracovn doba pedagogickch zamstnanc - dle rozpisu pm vchovn prce

 

PROVOZN  ZAMSTNANCI
Dagmar Dvokovetn, ved. k. jdelny06.30 - 15.00
Alena Nedblkovvedouc kuchaka06.00 - 14.30
Hana Markovkuchaka06.30 - 15.00
Olena Sybirskakuchaka09.00 - 13.00
Miroslava Hubinskuklzeka06.30 - 15.00
Hana Novuklzeka06.00 - 14.30

                                                       

 

                                                                                                                                                  

                                          

 

 

 

 

 

 

06.30 - 15.00